Wykaz rozpraw doktorskich
  
Autor:Beata Ochocka
Tytuł:Stan wiedzy i zachowania prozdrowotne pielęgniarek w aspekcie zakażeń HIV w województwie śląskim.
State of knowledge and pro-health attitudes of nurses in the aspect of HIV infection in the Silesian Province.
Rok rozprawy:2012
Promotor:prof. dr hab. n. med. Jadwiga Jośko-Ochojska
Zobacz też:
Recenzenci:prof. dr hab. n. med. Małgorzata Muc-Wierzgoń,
dr hab. n. med. Brygida Knysz
Wydział:Wydział Zdrowia Publicznego
Data promocji:17.01.2013
Sygnatura:
Dział(y):Pielęgniarstwo
Zdrowie publiczne
Streszczenie:Pandemia HIV/AIDS mimo ciągłego postępu medycyny i wprowadzania nowych metod diagnostycznych, leków i schematów terapeutycznych, nadal stanowi poważny problem epidemiologiczny i społeczny. Istotną rolę w przeciwdziałaniu pandemii HIV odgrywa personel pielęgniarski wykonujący zawód zaufania społecznego.
Cel pracy: Celem pracy była analiza wiedzy o zakażeniu HIV pielęgniarek pracujących w placówkach medycznych województwa śląskiego oraz ocena postaw prozdrowotnych tej grupy zawodowej w aspekcie zakażenia HIV.
Materiał i metody: Badana grupa liczyła 1136 pielęgniarek i została podzielona na osiem grup w zależności od poziomu wykształcenia pielęgniarskiego i stażu pracy w zawodzie. Narzędzie badawcze stanowiła ankieta autorska zawierająca 58 pytań.
Wyniki: Wyniki niniejszej pracy wskazują, iż badany personel wykazuje braki wiedzy z tematyki HIV/AIDS i cechuje się przeciętnym poziomem wiedzy w zakresie HIV/AIDS. Grupą, która najczęściej udzielała niepoprawnych odpowiedzi były pielęgniarki wykształcone w stopniu najniższym. Wyniki badania ukazały, że 50,3% badanych pielęgniarek podczas okresu przygotowującego do zawodu pielęgniarskiego nie poznała zagadnień związanych z HIV/AIDS. Według 56,9% respondentów system kształcenia pielęgniarek w Polsce o HIV/AIDS jest niewystarczający.
Wnioski: 1. Analizowana grupa pielęgniarek wykazała braki wiedzy o zakażeniu HIV. Grupą, która najczęściej udzielała niepoprawnych odpowiedzi były pielęgniarki z wykształceniem średnim. 2. W opinii badanych pielęgniarek placówki medyczne mogą stanowić niebezpieczne źródło zakażeń szpitalnych o etiologii HIV. 3. W opinii badanych pielęgniarek w placówkach opieki medycznej nie są przestrzegane prawa pacjentów żyjących z HIV. Grupą, która wykazała największą skłonność do dyskryminacji tej grupy pacjentów były pielęgniarki z wykształceniem średnim. 4. Badany personel pielęgniarski, pomimo posiadanych kompetencji zawodowych i przekonania o swoich umiejętnościach, odczuwa bariery psychiczne do prowadzenia rozmów z pacjentami w zakresie profilaktyki zakażeń HIV. 5. Istnieje konieczność ewaluacji programów nauczania i zmiany sposobu kształcenia przeddyplomowego i podyplomowego pielęgniarek o HIV/AIDS, gdyż obecny system nie wypełnia swej roli właściwie, a do realizacji promocji zdrowia w zakresie prewencji zakażeń HIV wdrożyć nowe formy i metody działania.

Despite the continuous progress in the field of medical sciences, implementation of new diagnostics methods, drugs and therapeutic schemes, the HIV/AIDS pandemic remains a complex epidemiological and social problem. Nurses, members of a profession of social trust, play a significant role in preventing HIV pandemic.
Aim: The aim of the investigations was to analyse the level of knowledge concerning HIV infection among nurses employed in medical care centers of the Silesian Province, and to evaluate health-promoting attitudes of this professional group with regard to HIV infection.
Material and methods: The study group comprised 1136 nurses and was divided into eight subgroups depending on the level of nursing education and the years of service in the profession. The research tool was a questionnaire prepared by the author consisting of 58 questions.
Results: The results of the present study suggest that the knowledge of HIV/AIDS of the nurses surveyed seems to be mediocre and, in general, insufficient. The group with the lowest proportion of correct answers were nurses with the lowest level of nursing education; they obtain information about HIV/AIDS from the media instead of using professional literature or specialized courses in the subject. Approximately 50.3% of the nurses surveyed did not receive instruction concerning HIV/AIDS during education in nursing; 56.9% of the respondents believe that information about HIV/AIDS provided by the Polish system of nursing education is insufficient.
Conclusions: 1. The nurses surveyed had insufficient knowledge in HIV infection. The group with the lowest proportion of correct answers were nurses without a university degree. 2. Approximately one third of the respondents consider medical centers as a potential source of HIV infections. 3. About half of the study population believe that the rights of people with HIV infection or AIDS are not respected in Poland. Stigma and discrimination against HIV/AIDS patients were the highest among nurses without any university degree. 4. Despite professional competencies and trust in their skills, some nurses still experience barriers to talking about HIV-infection prophylaxis. 5. Educational curricula must be reviewed, and the undergraduate and postgraduate courses in HIV/AIDS improved since the present-day system is not effective. Also, HIV prevention and health promotion must adapt new strategies.
Uwagi:
  
Wprowadziła:Wiesława Mika
Data:2013-02-07 12:40:21